Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Ἐνέδρα στὴν γῆ τῶν Λούκκα

μστ΄

Ἐνέδρα στὴν γῆ τῶν Λούκκα

Φουσσᾶτον ἐκατέβαινε μὲ πλήθια στρατολάτες,
τοξότες, ἀκοντάρηδες, γοργοὺς ἁμαξηλάτες.
Ὁ ἀντάρτης παραμόνεψε, τοὺς ἔστησε καρτέριν,
ἐχύθη ξάφνου ὡς ἀητὸς στ’ ἄδολο περιστέριν.
Ὄχλος μὲ ὄχλον ἔκρουσε, πλέχτη καυγὰς καὶ φόνος,
καὶ ποιὸς θὲ νά ’βγῃ ὁ νικητὴς θεὸς τὸ ξεύρει μόνος.