Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

Ἐλελεῦ

μβ΄

Ἐλελεῦ

Δάσος πυκνό, κοντάρια μύρια ὑψώσαμε,
τ' ἀμφαλωτὰ σκουτάρια μας προτάξαμε.
Στόματα μύρια τὸ ἐλελεῦ ἐκράξαμε,
τὰ θάῤῥετα τῶν Μήδων τρὶς ἐκόπησαν.
Τὰ γόνατα λυγίζουν, οἱ ἐχθροὶ πισωπατοῦν,
οἱ Κῆρες πάνωθέ των, ὄρνεα ποὺ διψοῦν.